MORHİPO İLE YENİ BİR SEN PROJESİ KATILIM KOŞULLARI

  1. Talihli kişinin, Morhipo’nun talihliyi ilan etmesini takip eden 48 saat içinde  yarisma@morhipo.com adresine e-posta göndererek Morhipo ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde iletişime geçmeyen talihli hakkını kaybeder ve yedek talihli hak sahibi olur.
  2. Talihli kişi; Morhipo tarafından öngörülecek ticari giyim ürünleri ve aksesuarları ile fotoğraf ve videolarının çekilmesini/çektirilmesini, bu çekimler öncesinde yine şirketin belirleyeceği her türlü makyaj ve stil uygulamalarının şahsında yapılacağını ve söz konusu fotoğraf-videoların şahsının yanısıra diğer belirleyeceğiniz kişileri de içerebileceğini,
  3. Ulaşım ve şehir dışından katıldığı takdirde konaklama maliyetlerinin kendisine ait olduğunu,
  4. Yukarıdaki çerçevede ve belirlenmiş mekanlarda çekilmiş bu video/fotoğraflara, keza varsa ses ve/veya diğer görüntü kayıtlarına (hepsi için geçerli olmak üzere uygun gördüğünüz takdirde ve uygun gördüklerinize) kısmen veya tamamen internet sitelerinizde, radyo-televizyon reklamlarında, yazılı ve görsel basında, internette, her türlü basılı-digital sosyal mecra ve medyada, keza umumi billboardlar ile Boyner Grubu Şirketlerine ait mağazalarda ve işyerlerinde (bayi vb mağazaları dahil), keza öngöreceğiniz diğer hertürlü kamuya açık/kapalı mekanda, mahal ve mecrada ticari ve sosyal amaçlarla yer verebileceğinizi, yayınlanayabileceğinizi, yayımlanyabileceğinizi ve bunlar için tarafınızdan ve keza (ilgili mecra sahipleri dahil) herhangi bir üçüncü kişiden hiçbir mali ve gayri mali talebi bulunmadığını ve olmayacağını,
  5. Fotoğraf, video, varsa ses kayıtlarının aynen veya işlenmiş olarak, yazılı, basılı, elektronik, digital, manyetik ortamlarda, tv ve internet dahil hertürlü mecrada, yer ve mahalde, yine bedelsiz olarak, ticari ve/veya sosyal amaçlarla basılabileceğini, çoğaltılabileceğini, değiştirilebileceğini, işlenebileceğini, nakil olunabileceğini, yayınlanabileceğini, yayımlanabileceğini, dağıtılabileceğini, bulundurulabileceğini ve Şirketinizce sair suretlerle serbestçe istifade edilip kullanılabileceğini,
  6. Bahsi geçen tüm fotoğraf, video-ses kayıtları, slayt, film ve diğer görsel-işitsel materyal-malzemenin mülkiyet hakkı ile hürtürlü ve bütün mali-gayri mali eser haklarını, özellikle basma, yayma, çoğaltma, temsil, işleme, dağıtım ve telli-telsiz vasıtalarla nakil ve yukarıda belirtilen basılı ve digital mecralarda, keza fiziki mekanlarda kamuya nakletme ve açıklama, yayınlama, yayımlama, umumi mahallerde ticari ve diğer amaçlar ile kullanım ve en geniş biçimde istifade haklarını tarafınıza devir-temlik ettiğini, üzerlerinde hiçbir şahsi hak ve tasarruf yetkisi ileri sürmeyeceğini,
  7. Bahsi geçen tüm bu hakların-imkanların münhasıran tarafınıza ve Boyner Grubu Şirketleri’ne ait olacağını, hak-imkanlarınızı bizzat ve/veya uygun görülen kişi-kuruluşlar marifeti ile herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ve herhangi bir nam altında herhangi bir bedel ödemeniz gerekmeksizin kullanabileceğini, kullandırabileceğini, istifade edebileceğini ve uygun görülen şartlarda devredebileceğini, istifade ettirebileceğini,
  8. Yukarıdaki tüm beyan, kabul ve taahhütlerin, talihlinin önceden çekerek sosyal medyada yayınladığı/ilettiği fotoğrafları ve videoları için de aynen geçerli olduğunu, tarafınızca şahsında yapılacak stil uygulaması fotoğrafları-videoları ile karşılaştırmalı gösterme amacı ile (de) kullanılabileceğini,
  9. Ayrıca, talihlinin tarafına ait kişisel ve diğer bilgilerin Şirket, Boyner Holding A.Ş. ve diğer Boyner Grubu Şirketleri ile mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından ticari ve/veya sosyal amaçlarla süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde  tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına izin verdiğini beyan, kabul ve muvafakat eder.